betano casino

ice casino

Kallelse till Extra Bolagsstämma 27 maj

Kallelse till Extra Bolagsstämma 27 maj

Ladda ned kallelsen i PDF

Kallelse till Extra Bolagsstämma

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ), 556211-8637, kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 27 maj 2014 kl. 12.00 i bolagets lokaler på Boråsvägen 40 i Dalsjöfors.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 20 maj 2014.

– dels anmäla sitt deltagande på stämman senast tisdagen den 20 maj 2014 kl. 12.00.

Anmälan kan antingen ske:

per post till Online Brands Nordic AB, c/o Hedbergs Guld & Silver AB, Boråsvägen 40, 516 81 Dalsjöfors, eller

via e-post staffan.settergren@hedbergsguld.se

Vid anmälan uppges

Aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden. I de fall en aktieägare avser låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Registrering i aktieboken

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att ha rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd tisdagen den 20 maj 2014. Förvaltaren (bank eller fondhandlare) måste i god tid före nämnt datum få besked om att ombesörja sådan s.k. rösträttsregistrering.

Förslag till dagordning

1. Öppnande

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av förslaget till dagordning.

5. Val av en eller flera justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om ändring i Bolagsordning.

8. Beslut om nyemission.

9. Avslutning.

Förslag till beslut

punkt 7:

Styrelsen föreslår att Bolagsordningen ändras så att den, under punkt 8, föreslagna nyemissionen kan rymmas inom aktiekapitalsgränser och antal aktier. Därför föreslås att punkterna 4 och 5 i Bolagsordningen ändras till:

§4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4.500.000 kronor och högst 18.000.000 kronor

§5 Antal aktier Bolaget skall ha lägst 9.000.000 och högst 36.000.000 aktier.

Beslutet är villkorat av att den föreslagna nyemissionen enligt punkt 8 kan genomföras och blir tecknad upptill minst ett belopp som motsvarar den lägre gränsen för de nya gränserna för § 4 Aktiekapital och § 5 Antal aktier.

Vidare föreslås att Bolagets VD får bemyndigande att göra nödvändiga ändringar i beslutet för att kunna registrera ändringen hos Bolagsverket och eventuella andra myndigheter.

Punkt 8:

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en företrädesemission om maximalt 14 347 305 stycken aktier. Antalet aktier betyder att emissionen är 5 stycken nya aktier per varje gammal aktie. Betalning kan ske antingen kontant eller genom kvittning av fordringar på Bolaget.

Emissionen sker som en företrädesemission med s.k. subsidiär teckningsrätt där tidigare aktieägare har företräde framför nya aktieägare med sin pro-rata del av sin tidigare aktieägarandel. Detta betyder att så länge tidigare aktieägare tecknar upptill emissionens totala belopp kommer inga aktier att tillfalla ägare som inte ägde aktier innan emissionen.

Ingen handel i teckningsrätter kommer att ske. Detta för att kostnader och administration skall kunna hållas på en minimal nivå för Bolaget.

Bolaget, och dess dotterbolag Hedbergs Guld & Silver AB och Watchonwatch AB, genomgår just nu företagsrekonstruktion. Emissionen som föreslås i Online Brands Nordic AB syftar till att tillföra kapital till koncernen så att företagsrekonstruktionen kan genomföras framgångsrikt och att koncernen i en framtid skall kunna bygga en framtida, långsiktig och lönsam verksamhet. Den framtida verksamheten skall vara inom samma verksamhetsområde som den koncernen bedrivit tidigare.

Styrelsen föreslår också att den får ett bemyndigande att upprätta ett garantikonsortium skulle Styrelsen finna det viktigt för att kunna genomföra emissionen framgångsrikt. Villkoren för garantikonsortiet skall vara marknadsmässiga för en emission i en företagsrekonstruktion.

Vidare föreslås att Bolagets VD får bemyndigande att göra nödvändiga ändringar i beslutet för emissionen för att kunna registrera ändringen hos Bolagsverket och eventuella andra myndigheter.

Välkommen!

Dalsjöfors, april 2014

Styrelsen

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)

Mer om Online Brands Nordic AB (publ) Online Brands, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver ledande e-butiker på den nordiska marknaden inom smycken, accessoarer och klockor. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB samt det helägda dotterbolaget Hedbergs Guld & Silver AB. Hedbergs Guld & Silver, säljer guld, silver och övriga smycken via e-handelsbutiken www.hedbergsguld.se och via sin outletbutik i anslutning till lagret i Dalsjöfors utanför Borås. Bolaget har sedan 1947 sålt smycken av högsta kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser. Under det senaste året har bolaget fokuserat på att befästa och förstärka sin position som ledande smyckebutik på nätet både genom organisk tillväxt samt förvärv av verksamheter med internet som främsta säljkanal. Online Brands omsatte under 2012 27 miljoner kronor. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission.