betano casino

ice casino

Valberedningens sammansättning

Valberedningens sammansättning

Valberedning

 

Styrelsens ordförande ska varje år ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september under innevarande år, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från rätten att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet.

Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de tre största ägarna i Bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman ska representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de tre största aktieägarna. Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de tre största aktieägarna, den största aktieägaren på tur. Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. 

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages omedelbart.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman a) årsstämmans stämmoordförande, b) styrelse, c) styrelseordförande, d) revisorer, e) styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, f) arvode för bolagets revisorer och g) årligen utvärdera och vid behov föreslå förändringar av principerna för utseende av valberedning inför årsstämman.

Valberedningen inför årsstämman 2022 består av följande ledamöter: Klas Berggren, utsedd av Borgata Invest AB, David Rönnberg, utsedd av DR HoldCo AB och Magnus Skoglund, utsedd av MS HoldCo AB. Valberedningen kontaktas via e-post till info@onlinebrands.se, eller via brev till adress Valberedningen i Online Brands Nordic AB, Flöjelbergsgatan 7A, 431 37, Mölndal.