Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR ONLINE BRANDS NORDIC AB (PUBL)

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Online Brands Nordic AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta aktier i andra bolag, bedriva handel med bolag, värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 80 000 000 kronor och högst 320 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Bolaget ska ha lägst 1 600 000 000 och högst 6 400 000 000 aktier.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre ledamöter och högst fem ledamöter med högst två suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

§ 7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med högt en revisorssuppleant.

§ 8 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma ska kunna hållas antingen i Göteborgs kommun eller i Stockholms kommun.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

§ 10 Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av förslaget till dagordning.

4. Val av en eller flera justeringspersoner.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7. Beslut angående a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.

10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Anmälan till bolagsstämma

För att delta i bolagsstämma ska aktieägare göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 13 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

____________________

Denna bolagsordning har antagits vid extra bolagsstämma den 19 juli 2021.