betano casino

ice casino

Bolagsordning

Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR ONLINE BRANDS NORDIC AB (PUBL)

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Online Brands Nordic AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska äga och förvalta aktier i andra bolag, bedriva handel med bolag, värdepapper och
fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 80 000 000 kronor och högst 320 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Bolaget ska ha lägst 16 000 000 och högst 64 000 000 aktier.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre ledamöter och högst tio ledamöter med högst två suppleanter.
Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

§ 7 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
utses en revisor med högt en revisorssuppleant.

§ 8 Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma ska kunna hållas antingen i Göteborgs kommun eller i Stockholms kommun.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets
webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

§ 10 Ärenden på årsstämma
På årsstämman ska följande ärenden förekomma.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av en eller flera justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut angående
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
bolagsordningen.

§ 11 Anmälan till bolagsstämma
För att delta i bolagsstämma ska aktieägare göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i
kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före
bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden
(högst två) anges i anmälan.

§ 12 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 13 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 14 Poströstning
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

____________________
Denna bolagsordning har antagits vid extra bolagsstämma den 30 december 2021.