Pressreleaser

ONLINE BRANDS SENARELÄGGER PUBLICERING AV ÅRSREDOVISNING

Anmälningsssedel för teckning av teckningsoptioner

Online Brands fastställer teckningskursen för teckningsoptioner till 0,14 SEK och teckningsperioden inleds

Online Brands senarelägger publicering av delårsrapport

Frivillig likvidation av dotterbolag

ONLINE BRANDS SENARELÄGGER
ÅRSSTÄMMAN TILL 28 JUNI 2021

Första dag för handel med teckningsrätter

ONLINE BRANDS TECKNAR
AVSIKTSFÖRKLING OM OMVÄNT FÖRVÄRV
MED E-HANDELSBOLAGET CAMA-GRUPPEN

Tingsrätten fastställer ackord i samtliga dotterbolag

ONLINE BRANDS FÖRETRÄDESEMISSION
KRAFTIGT ÖVERTECKNAD OCH STYRELSEN
BESLUTAR OM RIKTAD EMISSION