betano casino

ice casino

Kommuniké från extra bolagsstämma i Online Brands

Kommuniké från extra bolagsstämma i Online Brands

Ladda ned Kommuniké från som PDF

Dalsjöfors, 2014-05-27

Kommuniké från extra bolagsstämma i Online Brands

Extra bolagsstämma i Online Brands Nordic AB (publ) har idag, den 27 maj 2014, hållits i bolagets lokaler i Dalsjöfors.

Beslut fattades, dels om ändring av Bolagsordningen, dels om en nyemission i form av en företrädesemission.

Stämman beslöt att Bolagsordningen ändras så att den föreslagna nyemissionen kan rymmas inom aktiekapitalsgränser och antal aktier. Därför beslöts att punkterna 4 och 5 i Bolagsordningen ändras till:

§ 4 Aktiekapital. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 500 000 kronor och högst 18 000 000 kronor

och

§ 5 Antal aktier. Bolaget skall ha lägst 9 000 000 och högst 36 000 000 aktier.

Beslutet är villkorat av att den föreslagna nyemissionen kan genomföras och blir tecknad upptill minst ett belopp som motsvarar den lägre gränsen för de nya gränserna för § 4 Aktiekapital och § 5 Antal aktier.

Vidare beslöts att Bolagets VD får bemyndigande att göra nödvändiga ändringar i beslutet för att kunna registrera ändringen hos Bolagsverket och eventuella andra myndigheter.

Stämman beslöt om en företrädesemission om maximalt 14 347 305 stycken aktier. Antalet aktier betyder att emissionen är 5 stycken nya aktier per varje gammal aktie.

Vidare beslöt stämman att:

Betalning kan ske antingen kontant eller genom kvittning av fodringar på Bolaget.

Emissionen sker som en företrädesemission med s.k. subsidiär teckningsrätt där tidigare aktieägare har företräde framför nya aktieägare med sin pro-rata del av sin tidigare aktieägarandel. Detta betyder att så länge tidigare aktieägare tecknar totalt upp till emissionens totala belopp kommer inga aktier att tillfalla ägare som inte ägde aktier innan emissionen.

Ingen handel i teckningsrätter kommer att ske. Detta för att kostnader och administration skall kunna hållas på en minimal nivå för Bolaget.

Vidare föreslås att Bolagets VD får bemyndigande att göra nödvändiga ändringar i beslutet för emissionen för att kunna registrera ändringen hos Bolagsverket och eventuella andra myndigheter.

För mer information ring:

Staffan Settergren, VD Online Brands Nordic AB (publ), 0722 51 80 79

Göran Nordlund, Styrelseordförande Online Brands Nordic AB (publ), 0704 33 13 20

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)

Online Brands, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver ledande e-butiker på den nordiska marknaden inom smycken, accessoarer och klockor. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB och Watchonwatch AB. Hedbergs Guld & Silver, säljer guld, silver och övriga
smycken via e-handelsbutiken www.hedbergsguld.se och via sin butik i Dalsjöfors utanför Borås. Bolaget har sedan 1947 sålt smycken av högsta kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser. Watchonwatch grundades 2007 och är en ledande onlinebutik för exklusiva armbandsur. Online Brands omsatte under 2013 28 miljoner kronor. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission.