betano casino

ice casino

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ONLINE BRANDS NORDIC AB (PUBL) 556211-8637

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ONLINE BRANDS NORDIC AB (PUBL) 556211-8637

Ladda ned kallelsen i PDF

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ONLINE BRANDS NORDIC AB (PUBL) 556211-8637

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ) kallas härmed till Extra bolagsstämma den 26 november 2014 kl. 10.00. Bolagsstämman äger rum i bolagets lokaler på Boråsvägen 40 i Dalsjöfors.

Anmälan mm.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 20 november 2014, dels anmäla sig senast den 20 november 2014 under adress Online Brands Nordic AB, Boråsvägen 40, 516 81 Dalsjöfors eller per e-post: staffan.settergren@hedbergsguld.se

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 20 november 2014 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 20 november 2014.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av förslag till dagordning

4. Val av en eller flera justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Beslut om bolagsordningsändring

7. Beslut om minskning av aktiekapital

8. Beslut om val av ny styrelse

9. Övriga frågor

10. Stämmans avslutande

Beslutsförslag för punkt 6

Beslut om bolagsordningsändring

Styrelsen föreslår stämman att ändra bolagsordningen enligt följande för att möjliggöra beslut enligt punkt 7 nedan:

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

§5 Antal aktier

Bolaget skall ha lägst 10.000.000 och högst 40.000.000 aktier.

Beslutsförslag för punkt 7

Beslut om minskning av aktiekapital

För att täcka förlust samt för att avsätta medel till fritt kapital föreslår styrelsen stämman att besluta att ändra kvotvärdet på aktierna från 0,50 kr till 0,05 kr och därmed sänka aktiekapitalet till 860 838,30 kr.

Beslutsförslag för punkt 8

Beslut om val av ny styrelse

Johan Kjell har avgått ur styrelsen och Göran Nordlund har beslutat att avgå ur styrelsen.

Bolagets valberedning arbetar för närvarande med att ta fram minst 2 nya förslag på styrelseledamöter. Dessa kommer att presenteras på bolagets hemsida senast en vecka innan bolagsstämman.
Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i besluten ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket.

Dalsjöfors i oktober 2014

Styrelsen i Online Brands Nordic AB (publ)

www.onlinebrands.se

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)

Mer om Online Brands Nordic AB (publ) Online Brands, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver ledande e-butiker på den nordiska marknaden inom smycken, accessoarer och klockor. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB samt det helägda dotterbolaget Hedbergs Guld & Silver AB. Hedbergs Guld & Silver, säljer guld, silver och övriga smycken via e-handelsbutiken www.hedbergsguld.se och via sin outletbutik i anslutning till lagret i Dalsjöfors utanför Borås. Bolaget har sedan 1947 sålt smycken av högsta kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser. Under det senaste året har bolaget fokuserat på att befästa och förstärka sin position som ledande smyckebutik på nätet både genom organisk tillväxt samt förvärv av verksamheter med internet som främsta säljkanal. Online Brands omsatte under 2012 27 miljoner kronor. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission.