betano casino

ice casino

Kallelse till årsstämma 2014

Kallelse till årsstämma 2014

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 20 februari 2014 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Boråsvägen 40 i Dalsjöfors.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 13 februari 2014.

– dels anmäla sitt deltagande på stämman senast torsdagen den 13 februari 2014 kl. 12.00.

Anmälan kan antingen ske:

per telefon 033-27 25 00,

per post till Online Brands Nordic AB, c/o Hedbergs Guld & Silver AB, Boråsvägen 40, 516 81 Dalsjöfors, eller

via e-post sanne.johansson@hedbergsguld.se

Vid anmälan uppges

Aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden. I de fall en aktieägare avser låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Registrering i aktieboken

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att ha rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd torsdagen den 13 februari 2014. Förvaltaren (bank eller fondhandlare) måste i god tid före nämnt datum få besked om att ombesörja sådan s.k. rösträttsregistrering.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av förslaget till dagordning.
 5. Val av en eller flera justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 8. Beslut angående
  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
 10. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
 11. Beslut om ändring av bolagsordningens § 5 Antal aktier
 12. Avslutning.

Förslag till beslut

Punkt 8:

Att arvode till ordinarie styrelseledamöter inklusive ordförande utgår med vardera 1,5 prisbasbelopp per år. Arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.

Punkt 9:

Omval av Göran Nordlund, Johan Kjell, Michael Koch och Staffan Settergren. Öhrlings PWC utses till revisor, med Johan Palmgren som ansvarig revisor.

Punkt 10:

Lägsta antal aktier ska vara 2 850 000 och högsta antal aktier ska vara 11 400 000.

Välkommen!

Dalsjöfors, januari 2014

Styrelsen

Online Brands Nordic AB (publ)

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)

Online Brands, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver ledande e-butiker på den nordiska marknaden inom smycken, accessoarer och klockor. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB samt det helägda dotterbolaget Hedbergs Guld & Silver AB. Hedbergs Guld & Silver, säljer guld, silver och övriga smycken via e-handelsbutiken www.hedbergsguld.se och via sin outletbutik i anslutning till lagret i Dalsjöfors utanför Borås. Bolaget har sedan 1947 sålt smycken av högsta kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser. Under det senaste året har bolaget fokuserat på att befästa och förstärka sin position som ledande smyckebutik på nätet både genom organisk tillväxt samt förvärv av verksamheter med internet som främsta säljkanal. Online Brands omsatte under 2012 27 miljoner kronor. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission.