Online Brands genomför
företrädesemission om 3,5 MSEK