betano casino

ice casino

Kallelse till extra bolagsstämma i Online Brands 556211-8637

Kallelse till extra bolagsstämma i Online Brands 556211-8637

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 oktober 2015 kl. 15.00. Bolagsstämman äger rum i bolagets lokaler på Boråsvägen 40 i Dalsjöfors.


Anmälan mm.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

–          dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 13 oktober 2015,

–          dels anmäla sig senast den 13 oktober 2015 under adress Online Brands Nordic AB, Boråsvägen 40, 516 81 Dalsjöfors eller per e-post: mats.bergengren@hedbergsguld.se.


Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 13 oktober 2015 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 13 oktober 2015.


Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av förslag till dagordning

4. Val av en eller flera justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Val av ny styrelseledamot

7. Övriga frågor

8. Stämmans avslutande


Beslutsförslag för punkt 7

Val av ny styrelseledamot

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om att till styrelseledamot (nyval) välja ny VD Mats Bergengren. I övrigt föreslås inga förändringar i styrelsens sammansättning.


Dalsjöfors i oktober 2015

Styrelsen i Online Brands Nordic AB (publ)

www.onlinebrands.se


Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver ledande e-butiker på den nordiska marknaden inom smycken, accessoarer och klockor. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB och Watchonwatch AB. Hedbergs Guld & Silver, säljer guld, silver och övriga smycken via e-handelsbutiken www.hedbergsguld.se och via sin butik i Dalsjöfors utanför Borås. Bolaget har sedan 1947 sålt smycken av högsta kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser. Watchonwatch grundades 2007 och är Sveriges ledande onlinebutik för exklusiva armbandsur. Under det senaste året har bolaget fokuserat på att befästa och förstärka sin position som ledande butik för smycken och relaterade produkter på nätet, både genom organisk tillväxt samt förvärv av verksamheter med internet som främsta säljkanal. Online Brands omsatte under 2014 14 miljoner kronor. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Consensus Asset Management.