Valberedning

Valberedning och ersättningskommitté

Styrelsens ordförande skall baserat på Euroclear Sweden ABs ägarlistor per 31 december kontakta de tre största ägarna, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot av Valberedningen (tillika Ersättningskommitté). Om någon av dessa tre avstår sin rätt att utse ledamot i Valberedningen, skall nästa ägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningen kan besluta att styrelsens ordförande skall vara ledamot av Valberedningen. Valberedningen kan även vid enhälligt beslut utse ytterligare ledamöter. Sammankallande till första mötet är styrelsens ordförande. Till Valberedningens ordförande skall en ägarrepresentant utses.

Valberedningen skall offentliggöras senast tre månader innan årsstämman. I samband med offentliggörandet skall information delges allmänheten hur man kan kontakta Valberedningen. Valberedningen skall inför årsstämma lämna förslag till:

– Val av ordförande vid årsstämma

– Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

– Styrelsearvode för styrelseordförande samt ledamöter

– Val av, samt arvode till, revisor

– Beslut av principer för utseende av ny valberedning

– Beslut av principer för ersättning till bolagets ledning

Arvode skall ej utgå för valberedningens ledamöter.

Comments are closed.