Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR ONLINE BRANDS NORDIC AB (publ) (org nr. 556211-5637) ANTAGEN 24 MAJ 2018

§1 Firma

Bolagets firma är Online Brands Nordic AB (publ).

§2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Borås kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta aktier i andra bolag, bedriva handel med bolag, värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Bolaget skall ha lägst 39 000 000 och högst 156 000 000 aktier.

§6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre ledamöter och högst fem ledamöter med högst två suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

§7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med högst en revisorssuppleant.

§8 Kallelse till bolagsstämma

Bolagsstämma skall kunna hållas antingen i Borås kommun eller i Malmö kommun. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

§9 Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av förslaget till dagordning.

4. Val av en eller flera justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut angående

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.

10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Anmälan till bolagsstämma

En aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman skall antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18§ första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39§ aktiebolagslagen (2005:551).

Comments are closed.