Author Archives: Fredrik

Kvartalsrapport Q1 2013

Ladda ned kvartalsrapport Q1 2013 i PDF

Kallelse till årsstämma 2013

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 15 maj 2013 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Boråsvägen 40 i Dalsjöfors.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 8 maj 2013.

– dels anmäla sitt deltagande på stämman senast onsdagen den 8 maj 2013 kl. 12.00.

Anmälan kan antingen ske:

per telefon 033-27 25 00,

per post till Online Brands Nordic AB, c/o Hedbergs Guld & Silver AB, Boråsvägen 40, 516 81 Dalsjöfors, eller

via e-post pernilla@hedbergsguld.se

Vid anmälan uppges

Aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden. I de fall en aktieägare avser låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Registrering i aktieboken

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att ha rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd onsdagen den 8 maj 2013. Förvaltaren (bank eller fondhandlare) måste i god tid före nämnt datum få besked om att ombesörja sådan s.k. rösträttsregistrering.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av förslaget till dagordning.
 5. Val av en eller flera justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 8. Beslut angående
  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
 10. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av teckningsoptioner.
 12. Avslutning.

Förslag till beslut

Punkt 9:

Att arvode till ordinarie styrelseledamöter inklusive ordförande utgår med vardera 1,5 inkomstbasbelopp per år. Arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.

Punkt 10:

Styrelseledamöterna Michael Koch samt Monika Dagberg avböjer omval. Omval av styrelseledamöterna Göran Nordlund och Johan Kjell. Önskefoto Intressenter AB föreslår att Leif Eliasson väljs in som ny styrelseledamot. Presentation följer:

Leif Eliasson

Leif Eliasson, född 1972 Civilingenjör, Lunds Tekniska Högskola Mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom Telecom, IT och Online med Europa som bas för bolag som Tele2, Aspiro, Ericsson, Kinnevik och Tradedoubler. Operativ erfarenhet från start-ups, internationell expansion, affärsutveckling, M&A. Driver idag egen konsultverksamhet som interim CEO, COO och dylikt inom onlinebranscher med fokus på expansion, turn-around och change management. Innehav i Online Brands 0 aktier privat.

Punkt 12:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av teckningsoptioner. Syftet med nyemissionen är att implementera ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare i bolaget. De teckningsoptioner som ges ut skall ha en löptid om 36 månader, skall berättiga till teckning av nya aktier i bolaget för 4,50 kronor per aktie och skall överlåtas till ovan nämnda personer till ett pris som fastställs enligt allmänt accepterad värderingsmetod. Totalt 143 473 aktier kan tillkomma genom utnyttjande av utgivna teckningsoptioner.

Välkommen!

Dalsjöfors, april 2012

Styrelsen

Online Brands Nordic AB (publ)

Komplett beslutsunderlag kan erhållas per e-post eller brev från och med den 30 april 2012.

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver ledande e-butiker på den nordiska marknaden inom smycken, accessoarer och klockor. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB samt det helägda dotterbolaget Hedbergs Guld & Silver AB. Hedbergs Guld & Silver, säljer guld, silver och övriga smycken via e-handelsbutiken www.hedbergsguld.se och via sin outletbutik i anslutning till lagret i Dalsjöfors utanför Borås. Bolaget har sedan 1947 sålt smycken av högsta kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser. Under det senaste året har bolaget fokuserat på att befästa och förstärka sin position som ledande smyckebutik på nätet både genom organisk tillväxt samt förvärv av verksamheter med internet som främsta säljkanal. Online Brands omsatte under 2012 27 miljoner kronor. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission..

Årsredovisning 2012

Ladda ned PDF

Sammanfattning helåret 2012

 • Tillväxt på 20% i Hedbergs Guld & Silver under 2012. Tillväxten kommer från e-handeln.

 • Intäkter i Hedbergs Guld & Silver uppgick till 27,0 MSEK (22,5 MSEK).

 • Kostnadsbesparingar genom koncentrationen till Dalsjöfors och effektivare marknadsföring online har inneburit en kraftig lönsamhetsförbättring under andra halvåret 2012.

 • Ny VD, Fredrik Söder, tillträdde 1 september 2012.

Styrelsen föreslår ingen utdelning för året.

Online Brands Nordic AB (publ) förvärvar Watchonwatch AB

Ladda ned som PDF

Online Brands har via sitt dotterbolag Hedbergs Guld & Silver AB, förvärvat samtliga aktier i Watchonwatch AB, www.watchonwatch.se.

Förvärvet är ett led i koncernens strategi att växa inom e-handel för smycken, accessoarer och klockor.

Vi är oerhört nöjda med förvärvet av Watchonwatch. Verksamheten och sortimentet blir ett perfekt komplement till vår starka kvinnliga kundbas, säger Fredrik Söder, VD på Online Brands Nordic AB.

Watchonwatch.com har ett av Sveriges bredaste sortiment av exklusiva armbandsur.

Det känns väldigt spännande med Hedbergs Guld & Silver som ny ägare till Watchonwatch.com, säger Peder Gyllenberg, grundare och nuvarande VD på Watchonwatch. De har både erfarenhet och muskler att utveckla sajten och driva den framåt, det skall bli oerhört kul att få vara med på den fortsatta resan!

Peder Gyllenberg kommer att fortsätta verka operativt inom bolaget.

Watchonwatch AB omsatte knappt 12 MSEK under 2012. Förvärvet betalas kontant ur egen kassa.

Tillträde av verksamheten sker den 3 april.

För mer information ring:

Fredrik Söder, VD Online Brands Nordic AB (publ), 0762 00 87 79

Göran Nordlund, Styrelseordförande Online Brands Nordic AB (publ), 0704 33 13 20

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)

Online Brands, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver ledande e-butiker på den nordiska marknaden inom smycken, accessoarer och klockor. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB samt det helägda dotterbolaget Hedbergs Guld & Silver AB. Hedbergs Guld & Silver, säljer guld, silver och övriga smycken via e-handelsbutiken www.hedbergsguld.se och via sin outletbutik i anslutning till lagret i Dalsjöfors utanför Borås. Bolaget har sedan 1947 sålt smycken av högsta kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser. Under det senaste året har bolaget fokuserat på att befästa och förstärka sin position som ledande smyckebutik på nätet både genom organisk tillväxt samt förvärv av verksamheter med internet som främsta säljkanal. Online Brands omsatte under 2012 27 miljoner kronor. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission.

Bokslutskommuniké 2012

Ladda ned Bokslutskommuniké 2012 i PDF

Kvartalsrapport Q3 2012

Ladda ned kvartalsrapport Q3 2012 i PDF

Kvartalsrapport Q2 2012

Ladda ned kvartalsrapport Q2 2012 i PDF