Author Archives: Cristoffer Winter

Fredrik Söder ny VD i Online Brands Nordic AB (publ)

Ladda ned som PDF

Fredrik Söder, 37 år, entreprenör och pionjär inom online marknadsföring och e-handel, blir ny VD för Online Brands. Online Brands driver idag en verksamhet, Hedbergs Guld och Silver, den ledande e- handelsbutiken i Sverige för guld- och silversmycken.

Fredrik har tidigare, som delägare och entreprenör, drivit e-handel och konsultrörelse inom SEO (sökmotormarknadsföring) och webbutveckling, både nationellt och internationellt. Han drev bl.a. en av landets största e-handelsbutiker för hemelektronik i mitten av 2000-talet. Fredrik kommer närmast från Ellos/Redcats Nordic som Online Marketing Manager och Business Developer där han ansvarat för en marknadsgrupp och ett av Sveriges största e-handelskonton.

Fredrik tillträder under sommaren 2012. Nuvarande VD, Monika Dagberg, lämnar sin tjänst den 31 maj. Under tiden fram till Fredriks tillträdande går styrelsens ordförande Göran Nordlund in som tillförordnad VD varvid styrelseledamot Johan Kjell agerar styrelseordförande under samma period.

”Vi är fantastiskt glada över att kunna välkomna Fredrik till Online Brands och Hedbergs Guld. Han kommer att kunna ta Bolaget till nästa nivå, vi skall ta en rejäl marknadsandel först hemma i Sverige och sedan vidare ut i Norden och norra Europa. Med sin entreprenörssjäl och erfarenhet av e-handel stärker Fredrik bolaget kraftigt i våra utmaningar framåt”, säger Göran Nordlund, styrelsens ordförande.

För mer information ring:

Monika Dagberg, VD Online Brands Nordic AB (publ), 0706 16 24 00 Göran Nordlund, Styrelseordförande Online Brands Nordic AB (publ), 0704 33 13 20

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)

Online Brands, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver ledande e-butiker på den nordiska marknaden inom Guld och Silver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB samt det helägda dotterbolaget Hedbergs Guld & Silver AB. Hedbergs Guld & Silver, säljer guld, silver och övriga smycken via e-handelsbutiken www.hedbergsguld.se och sin butik i anslutning till lagret i Dalsjöfors utanför Borås. Bolaget har sedan 1947 sålt smycken av högsta kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser. Under det senaste året har bolaget fokuserat på att befästa och förstärka sin position som ledande smyckebutik på nätet både genom organisk tillväxt samt förvärv av verksamheter med internet som främsta säljkanal. Den tidigare ägda foto-och bildverksamheten i Önskefoto AB såldes i sin helhet under första kvartalet 2011 till Albumprinter SA i Holland. Online Brands har nu sitt huvudkontor i Malmö, vilket under 2012 kommer att flyttas till befintliga lokaler i Dalsjöfors. Online Brands omsatte under 2011 38,7 miljoner kronor med en vinst före skatt på 4,3 miljoner kronor. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission.

Kommuniké årsstämma 2012

Ladda ned som PDF

Kommuniké från Årsstämma i Online Brands Nordic AB (publ) den 25 april 2012

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ) har den 25 april hållit årsstämma i Dalsjöfors.

Styrelse och revisorer
Bolagsstämman beslutade om omval av Göran Nordlund, Michael Koch och Johan Kjell samt nyval av Monika Dagberg. Som styrelsens ordförande omvaldes Göran Nordlund. Till revisionsbolag valdes PWC.

Ansvarsfrihet
Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Arvode
Styrelsearvodet fastställdes till 1,5 basbelopp per år vardera.  Revisionsarvode utgår på löpande räkning.

Utdelning
Det fastställdes att utdelning skall utgå om 1,40 öre per aktie, totalt 4 MKR. Avstämningsdag för utdelning skall vara den 2 maj 2012. Utdelningen är beräknad att sändas ut av Euroclear den 7 maj 2012.

Bemyndigande
Styrelsen bemyndigades att, längst intill tidpunkten för nästa bolagsstämma fatta beslut om nyemission av upp till 286 946 aktier. Aktierna skall användas i samband med eventuella företagsförvärv och likvid för aktierna kan vara kontant eller apport och kan ske utan företrädesrätt för befintliga ägare. Vid emission skall aktierna värderas till marknadsvärde.

Styrelsen bemyndigades att utge ett optionsprogram för personal och ledande befattningshavare motsvarande 143 473 aktier. Löptid 36 månader, 7,70 kr per aktie och marknadspris enligt gängse värderingsmetod.

Kvartalsrapport Q1 2012

Ladda ned kvartalsrapport Q1 2012 i PDF

Kallelse till årsstämma 2012

Uppdaterad med agenda och förslag till beslut: 4 april 15:30


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ) kallas till årsstämma

onsdagen den 25 april 2012 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Boråsvägen 40 i Dalsjöfors.


Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 18 april 2012.

– dels anmäla sitt deltagande på stämman senast onsdagen den 18 april 2012 kl. 12.00.


Anmälan kan antingen ske:

per telefon 033-27 25 00,

per post till Online Brands Nordic AB, c/o Hedbergs Guld & Silver AB, Boråsvägen 40, 516 81 Dalsjöfors, eller

via e-post pernilla@hedbergsguld.se


Vid anmälan uppges

Aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden. I de fall en aktieägare avser låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.


Registrering i aktieboken

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att ha rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd onsdagen den 18 april 2012. Förvaltaren (bank eller fondhandlare) måste i god tid före nämnt datum få besked om att ombesörja sådan s.k. rösträttsregistrering.


Förslag till dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av förslaget till dagordning.
 5. Val av en eller flera justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 8. Beslut angående
  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.


 1. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
 2. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
 3. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av teckningsoptioner.
 5. Avslutning.


Förslag till beslut

Punkt 8b:

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,40 kronor per aktie, totalt 4 miljoner kronor. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 2 maj 2012. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen komma att sändas ut av Euroclear den 7 maj 2012.


Punkt 9:

Att arvode till ordinarie styrelseledamöter inklusive ordförande utgår med vardera 1,5 inkomstbasbelopp per år. Arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.


Punkt 10:

Omval av styrelseledamöterna Göran Nordlund, Michael Koch och Johan Kjell. Önskefoto Intressenter AB föreslår att Monika Dagberg väljs in som ny styrelseledamot.


Styrelsen föreslår att PWC väljs som revisionsbolag för räkenskapsåret 2012.

Punkt 11:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av upp till 286 946 aktier. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering i samband med eventuella företagsförvärv eller att förbättra bolagets finansiella ställning. Likvid för de nyemitterade aktierna ska erläggas antingen genom kontant betalning eller genom apportbetalning. Villkoren vid nyemission ska vara marknadsmässiga.


Punkt 12:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om nyemission av teckningsoptioner. Syftet med bemyndigandet är att implementera ett incitamentsprogram för personal, ledande befattningshavare, styrelseledamöter och för nyanställd personal i samband med eventuella förvärv i bolaget. De teckningsoptioner som ges ut enligt bemyndigande ska ha en löptid om 36 månader, ska berättiga till teckning av nya aktier i bolaget för 7,70 kronor per aktie och ska överlåtas till ovan nämnda personer till ett pris som fastställs enligt allmänt accepterad värderingsmetod. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att totalt högst 143 473 aktier kan tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner utgivna med stöd av bemyndigandet.


Välkommen!

Dalsjöfors, mars 2012

Styrelsen

Online Brands Nordic AB (publ)


Komplett beslutsunderlag kan erhållas per e-post eller brev från och med den 9 april 2012.


Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver ledande e-butiker på den nordiska marknaden inom Guld och Silver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB samt det helägda dotterbolaget Hedbergs Guld & Silver AB. Hedbergs Guld & Silver, säljer guld, silver och övriga smycken via e-handelsbutiken www.hedbergsguld.se och sin butik i anslutning till lagret i Dalsjöfors utanför Borås. Bolaget har sedan 1947 sålt smycken av högsta kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser. Under det senaste året har bolaget fokuserat på att befästa och förstärka sin position som ledande smyckebutik på nätet både genom organisk tillväxt samt förvärv av verksamheter med internet som främsta säljkanal. Den tidigare ägda foto-och bildverksamheten i Önskefoto AB såldes i sin helhet under första kvartalet 2011 till Albumprinter SA i Holland. Online Brands har sitt huvudkontor i Malmö, vilket under 2012 kommer att flyttas till befintliga lokaler i Dalsjöfors. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission.

Årsredovisning 2011

Ladda ned PDF

Sammanfattning helåret 2011


 • Sedan andra kvartalet 2011 är Online Brands fullt fokuserat på e-handel inom smycken.

 • 34 % omsättningstillväxt i kvarvarande verksamhet (46 % under fjärde kvartalet). Tillväxten kommer huvudsakligen från e-handeln, men även från Bolagets butik i anslutning till lagret i Dalsjöfors. Vid förvärvet av Hedbergs Guld (juni 2010) stod e-handeln för ca 30 % av verksamheten, under fjärde kvartalet var motsvarande siffra knappt 70 %.

 • Fotoverksamheten såldes av under första kvartalet. Koncernen fokuserar framåt på att ta marknadspositionen inom e-handel för smycken.

 • Fabriksfastigheten i Sölvesborg såldes under första kvartalet. Därefter har verksamheten drivits från Hedbergs Gulds lokaler i Dalsjöfors samt ett mindre kontor i Malmö med ansvar för marknadsaktiviteter. Under våren 2012 har beslut fattats om att koncentrera verksamheten till lokalerna i Dalsjöfors.

 • Rörelseresultatet för koncernen förbättrades till 4,4 MSEK (-1,7 MSEK), beroende på försäljningen av fotoverksamheten och fastigheten i Sölvesborg.

 • Bolaget gjorde en sammanläggning av aktier, en s.k. omvänd split, där 5 gamla aktier motsvaras av 1 ny aktie.

Styrelsen föreslår en utdelning på 1,40 kronor per aktie, totalt 4 017 245 kronor.

Online Brands koncentrerar verksamheten

Ladda ned som PDF

Styrelsen ser en fortsatt stark tillväxt under 2012 för hedbergsguld.se. Koncernen koncentrerar därför all verksamhet till Dalsjöfors utanför Borås. Ny VD för Online Brands/Hedbergs Guld kommer att rekryteras, då Monika Dagberg väljer att inte följa med till Dalsjöfors. Under 2011 visade hedbergsguld.se 100 % tillväxt – E-handel är nu koncernens största intäktskälla.

Bakgrund

1947 grundades Hedbergs Guld & Silver i Dalsjöfors. Bolaget hade då egen smyckesproduktion och var underleverantör till flera stora guldsmedsaktörer i Sverige.

Under 80-talet öppnades dörrarna upp för konsumenter som kunde komma in på kontoret och handla utgående produkter till låga priser.  Försäljningen tog överhanden över den egna tillverkningen och man bestämde sig för att öppna upp en riktig butik. Via Hedbergs Guld & Silver blev Dalsjöfors känt som ”guldets Ullared”. Bussresor från hela landet styrde kosan mot Dalsjöfors och det krävdes dörrvakter för att styra upp köerna utanför den 400 kvadratmeter stora guldsmedsbutiken. Samtidigt byggdes en omfattande postorderverksamhet upp. Hedbergs Guld & Silver köpte in guld- och silversmycken direkt från producenter, utan mellanhänder, och kunde därför hålla låga priser på sina produkter.

Hedbergs Guld sålde gjorde sig känt för att utmana branschen med så låga priser att leverantörerna hotade med leveransvägran och en tvist i Marknadsdomstolen var inte långt borta. Hedbergs Guld vann. Bolaget växte starkt, men de låga priserna tog hårt på likviditeten och företaget gick i slutet av 1990-talet i konkurs. Verksamheten startades upp igen i ny regi och levde en stabil men anonym tillvaro, med fokus på att sälja guld- och silverprodukter till konsumenter via sin butik i Dalsjöfors, postorder och e-handel.

E-handel blir huvudaffären

2010 köptes Hedbergs Guld & Silver av Online Brands, dåvarande Önskefoto, med ambitionen att med Dalsjöfors-verksamheten som nav bygga upp Sveriges största e-handelsbutik för smycken.

Redan samma höst lanserades en helt ny webshop, med Sveriges största utbud av smycken. Under året som följer stöps bolaget om och är nu ett modernt e-handelsbolag i stark tillväxt.

E-handeln växte under 2011 med 100 % och är nu bolagets största intäktskälla. Butiken i Dalsjöfors finns kvar och är ett populärt resmål för den som vill hitta fynd inom guld och silver. Under 2011 introducerades också ”Guldbytarpaketet” ett enkelt sätt för Bolagets kunder att sälja begagnat guld till bra villkor.

Koncentration av verksamheten

Online Brands har under 2011 haft sitt huvudkontor i Malmö. Då nu verksamheten i Dalsjöfors är Bolagets enda rörelsedrivande enhet kommer hela verksamheten att flytta hit. Flytten sker under våren 2012. Bolaget räknar med kostnadsbesparingar på helåret motsvarande ca 2 mkr. Personal från huvudkontoret erbjuds vidare anställning i koncernen. Bolagets VD, Monika Dagberg, väljer av personliga skäl att inte följa med i flytten, utan lämnar VD-posten under våren.

–        Att flytta ihop verksamheten är ett naturligt steg för bolaget, säger Monika Dagberg. Utvecklingstakten kommer att kunna öka ytterligare när allt finns under samma tak. Det har varit en spännande resa att driva utvecklingen så här långt, men av hänsyn till min skånebaserade familj väljer jag nu att kliva åt sidan.

–        Detta är den sista fasen i ett konsolideringsarbete som Monika drivit under en längre tidsperiod, säger Göran Nordlund, styrelseordförande i Online Brands. Hedbergs Guld & Silver har utvecklats från att vara en butik i Dalsjöfors med postorderverksamhet till att vara ett framgångsrikt e-handelsbolag i stark tillväxt. Flytten till Dalsjöfors kommer att få positiva konsekvenser för bolaget i form av synergier inom personalen och kostnadsminskningar. Det är tråkigt att Monika väljer att inte följa med framåt men vi ser inga problem i att hitta en kompetent och driven VD och ser fram emot att samarbeta med Monika även i framtiden.

För mer information ring:

Monika Dagberg, VD Online Brands Nordic AB (publ), 0706 16 24 00
Göran Nordlund, Styrelseordförande Online Brands Nordic AB (publ), 0704 33 13 20


Mer om Online Brands Nordic AB (publ)

Online Brands, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver ledande e-butiker på den nordiska marknaden inom Guld och Silver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB samt det helägda dotterbolaget Hedbergs Guld & Silver AB. Hedbergs Guld & Silver, säljer guld, silver och övriga smycken via e-handelsbutiken www.hedbergsguld.se och sin butik i anslutning till lagret i Dalsjöfors utanför Borås. Bolaget har sedan 1947 sålt smycken av högsta kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser. Under det senaste året har bolaget fokuserat på att befästa och förstärka sin position som ledande smyckebutik på nätet både genom organisk tillväxt samt förvärv av verksamheter med internet som främsta säljkanal. Den tidigare ägda foto-och bildverksamheten i Önskefoto AB såldes i sin helhet under första kvartalet 2011 till Albumprinter SA i Holland. Online Brands har nu sitt huvudkontor i Malmö, vilket under 2012 kommer att flyttas till befintliga lokaler i Dalsjöfors. Online Brands omsatte under 2011 38,7 miljoner kronor med en vinst före skatt på 4,3 miljoner kronor. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission.

Bokslutskommuniké 2011

Ladda ner Bokslutskommunike 2011

Sista dag för handel med gammal aktie

Ladda ned som PDF-fil

Idag är det sista dagen för handel med den gamla aktien för Online Brands Nordic AB (publ) innan sammanläggningen.

Vid extra bolagsstämma den 26 oktober fattades beslutet om sammanläggning 1:5 av bolagets aktier, en s.k. reversed split. Fem befintliga aktier läggs samman till en ny aktie. Imorgon den 9 november är den första dagen för handel med de nya sammanlagda aktierna.

”Denna reversed split ger bolaget ett mer lämpligt aktiepris. Vår förhoppning är att likviditeten och synligheten för aktien kommer att öka, vilket kommer att innebära bland annat en mindre fluktuerande aktiekurs och spread. Detta tror vi kommer vara positivt för aktiens värdeutveckling på sikt” säger Göran Nordlund, styrelseordförande i Online Brands Nordic AB (publ).


För mer information ring:
Monika Dagberg, VD Online Brands Nordic AB (publ), 0706 16 24 00
Göran Nordlund, Styrelseordförande Online Brands Nordic AB (publ), 0704 33 13 20


Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver ledande e-butiker på den nordiska marknaden inom Guld och Silver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB samt det helägda dotterbolaget Hedbergs Guld & Silver AB. Hedbergs Guld & Silver, säljer guld, silver och övriga smycken via e-handelsbutiken www.hedbergsguld.se och sin butik i Dalsjöfors utanför Borås. Bolaget har sedan 1947 sålt smycken av högsta kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser. Under det senaste året har bolaget fokuserat på att befästa och förstärka sin position som ledande smyckebutik på nätet både genom organisk tillväxt samt förvärv av verksamheter med internet som främsta säljkanal. Den tidigare ägda foto-och bildverksamheten i Önskefoto AB såldes i sin helhet under första kvartalet 2011 till Albumprinter SA i Holland. Online Brands har sitt huvudkontor i Sölvesborg. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission.

Förlovningsdag 111111?

Ladda ner som PDF


Dags att fria? Snart infaller dagen för den som vill ha ett unikt datum i sin förlovningsring. Den som förlovar sig den elfte november i år får datumet 111111 ingraverat i ringen.

För alla som går i förlovningstankar lanseras idag Diamondo Romantico, en ny serie med klassiska förlovningsringar. Varumärket Diamondo står för exklusiva och prisvärda smycken till den som vill ha något extra.

Diamondo Romantico är förlovningsringar i rött och vitt guld på 18 karat. Ringarna håller hög kvalitet och en har ren klassiskt Skandinavisk design som håller livet ut.

– Vi är glada att bredda varumärket Diamondo med förlovningsringar, säger Monika Dagberg, VD på Hedbergs Guld & Silver. Utbudet av förlovningsringar i Sverige domineras idag av ett fåtal aktörer. Diamondo är ett klassiskt och prisvärt alternativ som snabbt kommer att hitta sin plats på marknaden.

Diamondo Romantico marknadsförs och säljs från och med idag på http://www.hedbergsguld.se/

För mer information ring:
Monika Dagberg,
VD Hedbergs Guld & Silver AB och VD Online Brands Nordic AB (publ),

Tel:      0706 16 24 00
E-post: monika.dagberg@onlinebrands.se

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver ledande e-butiker på den nordiska marknaden inom Guld och Silver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB samt det helägda dotterbolaget Hedbergs Guld & Silver. Hedbergs Guld & Silver AB säljer guld, silver och övriga smycken främst via e-handelsbutiken www.hedbergsguld.se och sin butik i Dalsjöfors utanför Borås. Bolaget har sedan 1947 sålt smycken av högsta kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser. Under det senaste året har bolaget fokuserat på att befästa och förstärka sin position som ledande smyckebutik på nätet både genom organisk tillväxt samt förvärv av verksamheter med internet som främsta säljkanal. Den tidigare ägda foto-och bildverksamheten Önskefoto AB såldes i sin helhet under första kvartalet 2011 till Albumprinter SA i Holland. Online Brands har sitt huvudkontor i Malmö. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission.

Kvartalsrapport Q3 2011

Ladda ner kvartalsrapport Q3 2011