Author Archives: admin

Online Brands genomför
företrädesemission om 3,5 MSEK

Tagged , ,

Hedbergs hoppas på guldrusch på nätet

Boråstidningen 2010-12-01

Hedbergs hoppas på guldrusch på nätet

Med Online Brands som ny ägare växlar Hedbergs Guld i Dalsjöfors upp och laddar framfor allt för tillväxt på onlinehandel.

Hedbergs Guld blev rikskänt på 80-och 90-talet när Bengt Hedberg utmanade branschen med låga priser och stångades med bångstyriga leverantörer. Dalsjöfors blev ett Guldmecka och färetaget växte snabbt. Men det slutade i haveri. Verksamheten levde sedan stabilt vidare i ny regi med Lars Elfvenstam som huvudägare. Nu har han, med ålderns rätt, avyttrat guldvaruhuset till Sölvesborgsbaserade OnlineBrands med fotoverksamheten Önskefoto som huvudverksamhet.

-Att sälja online till framför allt kvinnor är vår inriktning.

Med Önskefoto är vi bra på detta. Nu ser vi möjligheter att utveckla onlinehandeln för Hedbergs, med samma målgrupp. Här finns stora synergier, säger Monika Dagberg, vd, för OnlineBrands.

– Önskefoto var tidigt med på den digitala revolutionen inom foto. Vårt fokus har aldrig legat på att leverera enkla kopior. Här handlar det istället om kringprodukter.

Vi har gjort förstoringar till massmarknadsprodukt. Fotokalendrar, studentskyltar och foto i bokform hör till våra produkter, säger Dagberg.

Kvinnlig målgrupp

Till stor del är det kvinnor som beställer fotoprodukter. Det förde tankarna vidare till andra branscher med liknande kunder. Då föll ögonen på Hedbergs i Dalsjöfors.

-Bara genom att dra nytta av varandras kundregister vinner vi stora fördelar. Vi kan också ha gemensamma kampanjer inför till exempel studentsäsong då båda företagens produkter efterfrågas.

Med Hedbergs i koncernen utjämnas också säsongvariationer.

Ny platschef

Ingvar Svensson ar nu platschef i Dalsjöfors. Han har kontinuitet bakåt i verksamheten och ser fram emot nya tillväxtmöjligheter.

-Att vara med i framkanten inom e-handel blir mycket intressant. Här ser vi stora möjligheter. Guldsmedsbranschen är konservativ och avvaktande, men nu ska vi ta initiativet till förnyelse, säger Ingvar Svensson.

Sortimentet förnyas och breddas, bland annat med fler kända märken. Dessutom har guldvaruhuset i Dalsjöfors fått en ansiktslyftning.

-Idag är det mycket mer än tidigare design, trender och märken som gäller. Där är vi med.

Samtidigt gäller att kunderna känner tillit och trygghet.

-Vi fortsätter envist att kattfotsmärka allt vårt guld som äkthetsbevis. Det är vi ensamma om, säger Ingvar Svensson.

Hedbergs verksamhet kommer ocksa i fortsättningen att finnas i Dalsjöfors.

Ladda ner artikel

Med Online Brands som

ny agare vaxlar Hedbergs

Culd i Dalsjofors

upp och laddarframfor

allt for tillvaxt pa onlinehandel.

DALSJOFORS. Hedbergs

Guld blev rikskant pa 80-

och 90-talet nar Bengt Hedberg

utmanade branschen

med laga priser och stangades

med bangstyriga leverantorer.

Dalsjofors

Önskefoto blir Online Brands

Ladda ner Pressreleasen

Önskefoto AB byter idag namn till Online Brands Nordic AB. Detta är ett led i att tydliggöra koncernens målsättning att utveckla och driva ledande e-butiker inom utvalda produktsegment främst riktade mot kvinnor.

Moderbolaget Önskefoto AB (publ) med organisationsnummer 556211-8637 byter namn till Online Brands Nordic AB (publ). I samband med namnbytet kommer den operativa verksamheten flyttas ned till ett helägt dotterbolag med organisationsnummer 556817-6415. Dotterbolaget övertar namnet Önskefoto AB.
Efter namnbytet och flytt av Önskefotos verksamhet till ett nytt dotterbolag kommer Online Brands-koncernen att bestå av moderbolaget, Online Brands Nordic AB samt två dotterbolag, Nya Hedbergs Guld & Silver AB och Önskefoto AB.

För mer information ring:
Monika Dagberg, VD Online Brands Nordic AB (publ), 0706 16 24 00
Göran Nordlund, Styrelseordförande Online Brands Nordic AB (publ), 0704 33 13 20

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver de ledande e-butikerna på den nordiska marknaden inom utvalda produktsegment främst riktade mot kvinnor. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB samt de helägda dotterbolagen Önskefoto AB och Hedbergs Guld & Silver AB. Önskefoto AB är en ledande aktör och är marknadsdominerande i Sverige och Norge inom produktutveckling, marknadsföring och försäljning av personifierade bildprodukter såsom fotokalendrar, fotoböcker och studentskyltar. Den största delen av försäljningen kommer via e-handel via webbplatserna www.onskefoto.se, www.allfoto.no, www.myphotocalendar.co.uk, www.canvaskonst.se och www.minpersonligakalender.se. Önskefoto är beläget i Sölvesborg. Hedbergs Guld & Silver AB, www.hedbergsguld.se, säljer guld, silver och övriga smycken via e-handel, postorder och en butik i Dalsjöfors utanför Borås. Aktien handlas på First North under tickerkoden OFAB. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission.

Kvartalsrapport Q3 2010

Ladda ner kvartalsrapport Q3 2010

Kvartalsrapport Q2 2010

Ladda ner kvartalsrapport  Q2 2010

Hedbergs Guld lanserar en ny e-handelsbutik för smycken

Pressrelease – 20100914

Insiderköp av styrelseledamot i Önskefoto AB (publ)

Pressrelease 2010-08-31.pdf

Extra bolagsstämma i Önskefoto AB

Med anledning av förslag till byte av Firma och Bolagsordning i Önskefoto AB (publ) kallas härmed aktieägarna till en extra bolagsstämma.

Aktieägarna i Önskefoto AB (publ) kallas till extra bolagsstämma Torsdagen den 21 oktober 2010 kl. 15.00 hos Önskefoto på Gesällvägen 3 i Sölvesborg.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i stämman skall – dels vara införd i den av VPC förda aktieboken per onsdagen den 15 oktober 2010. – dels anmäla sitt deltagande till Önskefoto AB senast onsdagen den 15 oktober 2010 kl. 12.00.

Anmälan kan antingen ske per telefon 0456-421 24 per post till Önskefoto AB, Gesällvägen 3, 294 81 Sölvesborg eller via e-post birgitta.turtoft@onskefoto.se

Vid anmälan uppges:

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden. I de fall en aktieägare avser låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Registrering i aktieboken

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd onsdagen den 15 oktober 2010. Förvaltaren (bank eller fondhandlare) måste i god tid före onsdagen den 15 oktober 2010 få besked om att ombesörja sådan s.k. rösträttsregistrering.

Ärenden

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av förslaget till dagordning.

4. I förekommande fall val av en eller flera justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Beslut angående

a. Byte av firma och bolagsordning

7. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Förslag till beslut Punkt 6a:

Att ansöka om byte av firma till ”Online Brands Nordic AB” Att ansöka om byte av bolagsordning till ”Bolaget ska bedriva produktutveckling, marknadsföring och försäljning via e-handel, egen butik och postorder av produkter inom foto och ädelmetaller och därmed förenlig verksamhet.”

Välkommen!

Sölvesborg 2010 Styrelsen Önskefoto AB (publ)

Pressrelease 2010-06-02

Pressrelease 2010-06-02 (pdf)

Kvartalsrapport Q1 2010

Ladda ner kvartalsrapport Q1 2010